OBCHODNÍ PODMÍNKY

Datum účinné: 1. 3. 2020

VŠEOBECNÉ

Tuto webovou stránku (dále jen „web“) vlastní a provozuje firma Korda Servis s.r.o., IČ:05265177, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94302 („my“ nebo „nás“). Používáním webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami a budete jej používat v souladu s těmito smluvními podmínkami, našimi zásadami ochrany osobních údajů, našimi zásadami vracení peněz a dalšími dodatečnými podmínkami, které se mohou vztahovat na konkrétní části webu nebo k produktům a službám dostupným prostřednictvím Stránek nebo od Korda servis s.r.o.. Přístup na stránky jakýmkoli způsobem, ať už automatickým nebo jiným způsobem, představuje použití webu a váš souhlas s dodržováním těchto smluvních podmínek.

Vyhrazujeme si právo čas od času změnit tyto Podmínky služby nebo uvalit nové podmínky na používání webu. V takovém případě zveřejníme revidované podmínky služby na tomto webu. Pokračováním v používání webu poté, co zveřejníme jakékoli takové změny, přijímáte Podmínky služby v platném znění.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Naše omezená licence pro vás. Tato stránka a všechny materiály dostupné na této stránce jsou vlastnictvím nás a / nebo našich přidružených společností nebo poskytovatelů licence a jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. Stránka je poskytována výhradně pro osobní nekomerční použití. Nesmíte používat web nebo materiály dostupné na tomto webu způsobem, který představuje porušení našich práv nebo který nám nebyl autorizován. Konkrétněji, pokud to není výslovně povoleno v těchto smluvních podmínkách nebo vlastníkem materiálů, nesmíte upravovat, kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, odesílat, posílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet odvozená díla, využívat nebo distribuovat v žádném způsobem nebo médiem (včetně e-mailem nebo jinými elektronickými prostředky) jakýkoli materiál ze stránek. Můžete si však čas od času stáhnout a / nebo vytisknout jednu kopii jednotlivých stránek Stránky pro své osobní, nekomerční použití, za předpokladu, že zůstanou nedotčena veškerá autorská a jiná vlastnická upozornění.

Vaše licence pro nás. Odesláním nebo odesláním jakýchkoli materiálů (včetně, bez omezení, komentářů, blogových příspěvků, příspěvků na Facebooku, fotografií a videí) nám prostřednictvím webu, internetových skupin, míst v sociálních médiích nebo kteréhokoli z našich zaměstnanců prostřednictvím e-mailu, textu nebo jinak, prohlašujete: (i) že jste vlastníkem materiálu nebo děláte svůj příspěvek nebo podání s výslovným souhlasem vlastníka materiálu; a (ii) že je vám třináct let nebo více. Navíc, když odešlete, pošlete e-mailem, textem nebo doručíte nebo zveřejníte jakýkoli materiál, udělujete nám a všem nám pověřeným osobám bezplatnou, trvalou, neodvolatelnou, nevýhradní, neomezenou, celosvětovou licenci k použití, kopírování, upravovat, přenášet, prodávat, využívat, vytvářet odvozená díla z, distribuovat a / nebo veřejně provádět nebo zobrazovat takový materiál, zcela nebo zčásti, jakýmkoli způsobem nebo médiem, nyní známým nebo dále vyvíjeným, pro jakýkoli účel. Výše uvedený grant zahrnuje právo využívat jakákoli vlastnická práva při takovém zveřejnění nebo podání, včetně, ale nikoli výhradně, práv podle autorských práv, ochranných známek, servisních značek nebo patentových zákonů v jakékoli příslušné jurisdikci. V souvislosti s výkonem těchto práv také udělujete nám a komukoli jemu pověřenému, právo identifikovat vás jako autora vašeho příspěvku nebo podání jménem, ​​e-mailovou adresou nebo přezdívkou, jak to považujeme za vhodné

Berete na vědomí, že Korda Servis s.r.o. má právo, ale nikoli povinnost používat a zobrazovat jakékoli příspěvky nebo příspěvky jakéhokoli druhu a že Korda Servis s.r.o. se může rozhodnout přestat používat a zobrazovat jakékoli takové materiály (nebo jakoukoli jejich část), a to kdykoli pro jakýkoli důvod.

Omezení propojení a rámování. Můžete vytvořit hypertextový odkaz na web, pokud tento odkaz nestanoví ani neimplikuje sponzorství vašeho webu námi nebo webem. Bez našeho předchozího písemného svolení však nesmíte rámovat nebo online odkazovat na jakýkoli obsah tohoto webu ani začlenit do jiného webu nebo jiné služby jakýkoli z našeho materiálu, obsahu nebo duševního vlastnictví.

PODMÍNKY PROHLÁŠENÍ

Na celém webu můžeme poskytovat odkazy a odkazy na internetové stránky spravované třetími stranami. Naše propojení na takové stránky třetích stran neznamená schválení nebo sponzorování takových stránek ani informací, produktů nebo služeb nabízených na těchto webech nebo jejich prostřednictvím. Kromě toho ani my, ani přidružené subjekty v žádném ohledu neprovozujeme ani nekontrolujeme žádné informace, produkty nebo služby, které mohou třetí strany poskytovat na Stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek nebo na webových stránkách, které jsou s námi na Stránkách propojeny.

Jakékoli názory, rady, prohlášení, služby, nabídky nebo jiné informace nebo obsah vyjádřené nebo zpřístupněné třetími stranami, včetně poskytovatelů informací, jsou případně názory příslušných autorů nebo distributorů, nikoli Korda Servis s.r.o.. Korda Servis s.r.o ani žádný třetí poskytovatel informací nezaručují přesnost, úplnost nebo užitečnost jakéhokoli obsahu. Korda Servis s.r.o dále neschvaluje ani nenese odpovědnost za přesnost a spolehlivost jakéhokoli názoru, rady nebo prohlášení učiněného na kterémkoli ze stránek jinou osobou, než je pověřený zástupce Korda Servis s.r.o, přičemž jedná v rámci své oficiální funkce.

INFORMACE, PRODUKTY A SLUŽBY NABÍZENÉ NEBO PROSTŘEDNICTVÍM MÍSTA A VÍCE VELETRHU ELHURR A JAKÝCHKOLIV SÍTÍ TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY JAKÉKOLI DRUHÉ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ. K NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉMU NA ROZHODNÉ PRÁVO ODMÍTÁME VŠECHNY ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, ALE NEJEDNÁVANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. NEZARUČUJEME, ŽE STRÁNKA NEBO JAKÉKOLIV JEJÍ FUNKCE BUDE NEPŘESPĚLENÁ NEBO CHYBA, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽÁDNÁ ČÁST TÉTO STRÁNKY, VČETNĚ BULLETINOVÝCH DESKŮ, NEBO SERVERŮ, KTERÉ ZÍSKÁ DOSTUPNÉ VIRY NEBO JINÉ NEBEZPEČNÉ KOMPONENTY.

NEZARUČUJEME A NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÁ ZÁZNAMY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY NEBO MATERIÁLŮ NA TÉTO STRÁNCE NEBO NA STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN V PODMÍNKÁCH JEJICH OPRAVY, PŘESNOSTI, ČASNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO JINÝCH.

Souhlasíte za všech okolností, že budete bránit, odškodňovat a udržovat neškodnou společnost Korda Servis s.r.o její přidružené společnosti, jejich nástupce, postoupení, nabyvatele a držitele licence a jejich příslušné mateřské a dceřiné společnosti, agenty, přidružené osoby, důstojníky, ředitele, akcionáře a zaměstnance každého z nich a proti všem a všechny nároky, příčiny žaloby, škody, závazky, náklady a výdaje, včetně soudních poplatků a výdajů, které vyplývají nebo souvisejí s vaším porušením jakékoli povinnosti, záruky, zastoupení nebo smlouvy uvedené v tomto dokumentu.

ONLINE COMMERCE

Některé části webu vám mohou umožnit online nákup mnoha různých typů produktů a služeb poskytovaných třetími stranami. Nejsme zodpovědní za kvalitu, přesnost, aktuálnost, spolehlivost nebo jakýkoli jiný aspekt těchto produktů a služeb. Pokud uskutečníte nákup u obchodníka na Stránce nebo na webu propojeném se Stránkou, informace získané během vaší návštěvy online obchodu nebo webu obchodníka a informace, které poskytnete jako součást transakce, jako je váš číslo kreditní karty a kontaktní informace, mohou být shromažďovány obchodníkem i námi. Obchodník může používat postupy sběru a ochrany osobních údajů, které se liší od našich. Za tyto nezávislé politiky neneseme žádnou odpovědnost. Navíc, když nakupujete produkty nebo služby na těchto stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek, můžete podléhat dalším smluvním podmínkám, které se konkrétně vztahují na váš nákup nebo používání těchto produktů nebo služeb. Další informace o obchodníkovi, jeho online obchodě, jeho zásadách ochrany osobních údajů a / nebo o jakýchkoli dalších smluvních podmínkách, které se mohou vztahovat, navštivte jeho web a klikněte na jeho informační odkazy nebo kontaktujte přímo obchodníka. Osvobozujete nás a naše přidružené subjekty od jakýchkoli škod, které vám vzniknou, a souhlasíte s tím, že nebudete uplatňovat žádné nároky vůči nám nebo vůči nim, které vyplývají z vašeho nákupu nebo použití produktů nebo služeb poskytnutých třetími stranami prostřednictvím této stránky.

Vaše účast, korespondence nebo obchodní jednání s jakoukoli třetí stranou nalezenou na nebo prostřednictvím našeho webu, týkající se platby a dodání konkrétního zboží a služeb a jakýchkoli jiných podmínek, prohlášení, záruk spojených s takovým jednáním, jsou výhradně mezi vámi a takovou třetí stranou oslava. Souhlasíte s tím, že DOPRAVA A ZÁSOBY neodpovídají ani neodpovídají za žádné ztráty, škody ani jiné záležitosti jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku takových jednání.

 

Souhlasíte s tím, že budete finančně odpovědní za všechny nákupy, které provedete vy nebo někdo, kdo jedná vaším jménem prostřednictvím této stránky. Souhlasíte s tím, že budete používat web a nakupovat služby nebo produkty prostřednictvím webu pouze pro legitimní, nekomerční účely. Souhlasíte také s tím, že nebudete provádět žádné nákupy za spekulativními, nepravdivými nebo podvodnými účely nebo za účelem předvídání poptávky po konkrétním produktu nebo službě. Souhlasíte s tím, že budete nakupovat zboží nebo služby pouze pro sebe nebo pro jinou osobu, pro kterou je k tomu ze zákona povoleno. Při nákupu pro třetí stranu, která vyžaduje, abyste nám nebo obchodníkovi předali osobní údaje třetí strany, prohlašujete, že jste získali výslovný souhlas této třetí strany k poskytnutí osobních údajů této třetí strany.

INTERAKTIVNÍ FUNKCE

Tento web může zahrnovat řadu funkcí, jako jsou nástěnky, webové protokoly, chatovací místnosti a e-mailové služby, které nám umožňují zpětnou vazbu a interakci mezi uživateli v reálném čase, a další funkce, které umožňují uživatelům komunikovat s ostatními. Odpovědnost za to, co je zveřejněno na nástěnkách, webových denících, chatovacích místnostech a dalších veřejných oblastech zveřejňování na webu, nebo zasílaných prostřednictvím jakékoli e-mailové služby na tomto webu, nese každý uživatel – vy sami jste zodpovědní za materiál, který zveřejníte nebo odešlete. Nekontrolujeme zprávy, informace ani soubory, které vy nebo jiní můžete prostřednictvím webu poskytnout. Podmínkou vašeho používání webu není:

 • Omezte nebo zabraňte jakémukoli jinému uživateli používat a užívat si stránky.
 • ​Použijte tento web k předstírání identity jakékoli osoby nebo subjektu, nebo klamného vyjádření nebo jiného zkreslení vaší příslušnosti k osobě nebo subjektu.
 • Zasahovat do jakýchkoli serverů nebo sítí používaných k poskytování stránek nebo jejich funkcí nebo narušovat jejich platnost, nebo ignorovat jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy sítí, které používáme k poskytování stránek.
 • ​Použijte tento web k podněcování nebo povzbuzení jiných k páchání nezákonných činností nebo způsobování zranění nebo škod na majetku jakékoli osobě.
 • ​Získejte neautorizovaný přístup k webu nebo k jakémukoli účtu, počítačovému systému nebo síti připojené k tomuto webu, například hackerstvím, těžbou hesla nebo jinými nezákonnými prostředky.
 • ​Získejte nebo se pokoušíte získat jakékoli materiály nebo informace jakýmikoli prostředky, které nejsou úmyslně zpřístupněny prostřednictvím těchto stránek.
 • ​Používat stránky k zasílání nebo přenosu jakýchkoli nezákonných, výhružných, urážlivých, urážlivých, hanlivých, obscénních, vulgárních, vulgárních, pornografických, vulgárních nebo nemravných informací jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, veškerých přenosů, které představují nebo povzbuzují jednání, které by představovalo trestný čin, vyvolalo vznik k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat jakékoli místní, státní, národní nebo mezinárodní právo.
 • ​Použijte tento web k zasílání nebo přenosu jakýchkoli informací, softwaru nebo jiného materiálu, který porušuje nebo porušuje práva ostatních, včetně materiálu, který je porušením práv na soukromí nebo publicitu nebo který je chráněn autorským právem, ochrannou známkou nebo jiným vlastnickým právem nebo odvozeným pracuje s tím, aniž by předtím získal povolení od vlastníka nebo držitele práv.
 • ​Pomocí tohoto webu můžete zveřejňovat nebo přenášet jakékoli informace, software nebo jiný materiál, který obsahuje virus nebo jinou škodlivou součást.
 • ​Použijte web k publikování, přenosu nebo jakýmkoli způsobem využívejte jakékoli informace, software nebo jiný materiál pro komerční účely nebo obsahující reklamu.
 • ​Použijte tuto webovou stránku k inzerování nebo nabízení komukoli k nákupu nebo prodeji produktů nebo služeb nebo k darování jakéhokoli druhu bez našeho výslovného písemného souhlasu.
 • ​Shromažďujte pro marketingové účely jakékoli e-mailové adresy nebo jiné osobní informace, které byly zveřejněny jinými uživateli webu.

Korda Servis s.r.o může na svých stránkách hostovat nástěnky, chaty a další veřejná fóra. Každý uživatel, který nedodrží podmínky této dohody, může být v budoucnu vyloučen z přístupu k diskusním fórům, chatům nebo jiným veřejným fórům a může jim být odmítnut trvalý přístup. V Korda Servis s.r.o nebo jeho pověření zástupci mohou kdykoli z jakéhokoli důvodu odstranit nebo změnit jakýkoli obsah vytvořený uživatelem. Vývěsky, chaty a další veřejná fóra mají sloužit jako diskusní centra pro uživatele a předplatitele. Informace a obsah zveřejněné na těchto veřejných fórech mohou poskytovat zaměstnanci Korda Servis s.r.o, Korda Servis s.r.o mimo přispěvatele nebo uživatelé, kteří nejsou spojeni s Korda Servis s.r.o, z nichž někteří mohou používat anonymní uživatelská jména. Korda Servis s.r.o  se výslovně zříká veškeré odpovědnosti a souhlasu a nevyjadřuje se, pokud jde o platnost jakéhokoli názoru, rady, informací nebo prohlášení provedeného nebo zobrazeného na těchto fórech třetími stranami, ani neneseme odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí v těchto příspěvcích nebo za hypertextové odkazy vložené do všech zpráv. Za žádných okolností nebudeme my, naše přidružené subjekty, dodavatelé nebo agenti odpovědní za jakékoli ztráty nebo škody způsobené vaším spoléháním na informace získané prostřednictvím těchto fór. Názory vyjádřené na těchto fórech jsou pouze názory účastníků a neodrážejí názory Korda Servis s.r.o ani žádné z jejích dceřiných společností nebo přidružených společností.

Korda Servis s.r.o nemá žádnou povinnost sledovat jakýkoli obsah nebo příspěvky na nástěnkách, chatovacích místnostech nebo jiných veřejných fórech na stránkách. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máme absolutní právo sledovat to na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si také právo z jakéhokoli důvodu změnit, upravit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit jakékoli příspěvky nebo obsah, ať už zcela nebo zčásti, a zveřejnit takové materiály a okolnosti související s jejich předáním jakékoli třetí straně za účelem uspokojení jakýkoli platný zákon, nařízení, právní proces nebo vládní žádost a chránit sebe, naše klienty, sponzory, uživatele a návštěvníky.

REGISTRACE

Abychom získali přístup k určitým funkcím webu, můžeme vás požádat o poskytnutí určitých demografických informací, včetně vašeho pohlaví, roku narození, PSČ a země. Kromě toho, pokud se rozhodnete pro registraci určité funkce webu, jako jsou chatovací místnosti, webové protokoly nebo nástěnky, můžete být vyzváni, abyste se u nás zaregistrovali na poskytnutém formuláři a taková registrace může vyžadovat, abyste uveďte osobní údaje, jako je vaše jméno a e-mailová adresa. Souhlasíte s tím, že o sobě budete poskytovat pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace, jak je uvedeno v registračním formuláři tohoto webu. Máme-li důvodné podezření, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití webu (nebo jakékoli jeho části). Naše použití jakýchkoli osobních údajů, které nám poskytnete v rámci registračního procesu, se řídí podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

HESLA

Chcete-li používat některé funkce webu, budete potřebovat uživatelské jméno a heslo, které obdržíte v rámci procesu registrace na webu. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla a účtu a jste zodpovědní za veškeré činnosti (ať už vy nebo jiní), ke kterým dojde pod vaším heslem nebo účtem. Zavazujete se, že nás budete okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti a že na konci každé relace zajistíte ukončení svého účtu. Nemůžeme a nebudeme odpovídat za žádné ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku vašeho nechránění vašeho hesla nebo údajů o účtu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, NEJMÉ OMEZENÝCH NA NEGLIGENCI, NEMÁME NAŠE DODATEČNÉ A RODINNÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZHODNOCENÍ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ NEBO POUŽITÍ, MÍSTO, VČETNĚ NAŠICH ZPRÁV, BLOGŮ, KOMENTÁŘŮ OSTATNÍCH, KNIH, E-MAILŮ, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB NEBO TŘETÍCH STRAN MATERIÁLŮ, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB VYROBENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY NEBO NÁS MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKOD. (Jelikož NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÝCH KATEGORIÍ ŠKOD, NAŠE OMEZENÍ SE NA VÁS STÁTY NEMUSÍ VZTAHOVAT. TAKOVÝM STÁTNÍM PRÁVEM.) ZVLÁŠTNÍ POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEMÁME ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ DEFAMATORNÍ, HNACÍ NEBO NELEGÁLNÍ VÝKON UŽIVATELE. POKUD JSTE NESPOKOJENO S MÍSTNOSTÍ, JAKÝKOLI MATERIÁLY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY NA STRÁNKÁCH, NEBO JAKÝKOLI PODMÍNKAMI STRÁNKY, VAŠE SOLE A VÝHRADNÍ NÁPRAVA JE PROPORUČENÍ POUŽÍVÁNÍM STRÁNKY A PRODUKTŮ, SLUŽEB A / NEBO MATERIÁLŮ.

TENTO STRÁNKA JE SOUČASNĚ POD ROZVOJEM A VALERIE ELHURR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZA ŽÁDNÝ DRUH, IMPLIKOVANÁ NEBO VÝSLOVNOST, JAKÁ JE TO PŘESNOST, ÚPLNOST NEBO PŘÍSLUŠNOST PRO KAŽDÝ ÚČEL.

S OHLEDEM NA FINANČNÍ OBSAH NA STRÁNKÁCH:

DALŠÍ DOPRAVA A ZÁLEŽITOSTI NEBO JEJICH MAJITELÉ, ÚČASTNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, DÍLATELÉ, DOPLŇUJÍCÍ LICENCI, LICENCI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, POSKYTOVATELÉ OBSAHU A AGENTUŘE, KTERÉ JE POTŘEBNÉ POSKYTOVAT AŽ ZE STRANY, KTERÉ JE POTŘEBNÉ POSKYTOVAT

VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMACE PŘEDKLÁDANÉ ZDE JE URČENY K VŠEOBECNÉMU AUDIENCI A NENÍ POVAHA, NEBO BY MĚLA BÝT KONSTRUOVÁNY ZVLÁŠTNÍ PORADENSTVÍ JAKÉKOLI JEDNOTLIVÉ.

Informace obsažené v tomto programu (včetně, ale bez omezení na obsah v jakémkoli formátu), jsou založeny na zdrojích a informacích, o nichž lze důvodně předpokládat, že jsou přesné v době, kdy byly zaznamenány nebo vytvořeny. Tento materiál se však zabývá tématy, která se neustále mění a podléhají neustálým změnám v oblasti technologie a trhu, jakož i právním a souvisejícím otázkám dodržování předpisů. Proto nelze zaručit úplnost a aktuální přesnost materiálů. Tyto materiály nepředstavují právní, účetní, finanční, daňové, účetní ani související poradenství.

Koncový uživatel těchto informací by proto měl používat obsah tohoto programu a materiály jako obecný návod, nikoli jako konečný zdroj aktuálních informací, a pokud je to vhodné, měl by uživatel konzultovat své vlastní právní, účetní nebo jiné poradce.

Případové studie, příklady, ilustrace nemohou zaručit, že uživatel dosáhne podobných výsledků. Ve skutečnosti se vaše výsledky mohou výrazně lišit a faktory, jako je váš trh, osobní úsilí a mnoho dalších okolností, se mohou a budou lišit od výsledků.

 

INFORMACE POSKYTOVANÉ V TOMTO PRODUKTU se PRODEJÍ A POSKYTUJÍ NA ZÁKLADĚ „JAKO JE“. TRAFFIC AND FUNNELS LLC NEPOSKYTUJE NEZARUČUJÍ ŽÁDNÝ PŘÍJEM NEBO ZVLÁŠTNÍ VÝSLEDEK Z POUŽITÍ INFORMACÍ OBSAHUJÍCÍCH ZDE. TAKÉ VÝSLEDKY JSOU VAŠÍ ODPOVĚDNOST ZA KONEČNÉ UŽIVATELE PRODUKTU. (NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLÍ OMEZENÉ ZÁRUKY, TAKŽE SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.) ZVEŘEJNĚ, DOPRAVA A FUNKCE NEPOSKYTUJÍ ODPOVĚDNOST ZA UŽIVATELE NEBO JAKÉKOLI JINÉ STRANY ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, NEJSOU OMEZENÉ NA PŘÍMO NEBO NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDUJÍCÍCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO OSTATNÍCH NÁKLADŮ NEBO POŠKOZENÍ, PŘI NÁKUPNÍ CENĚ PRODUKTU NEBO SLUŽEB. TIETO OMEZENÍ MŮŽE BÝT OVĚŘENO ZÁKONY ZVLÁŠTNÍCH STÁTŮ A JURISDIKCÍ A TAKÉ MOHOU BÝT UPLATNĚNY V RŮZNÉMU ŘÍZENÍ PRO URČITÉHO UŽIVATELE.

UKONČENÍ

Můžeme kdykoli bez předchozího upozornění zrušit nebo ukončit vaše právo používat web nebo jakoukoli jeho část. V případě zrušení nebo ukončení již nemáte oprávnění k přístupu k části webu, která je tímto zrušením nebo ukončením dotčena. Omezení, která se na vás vztahují v souvislosti s materiálem staženým ze Stránek, a vyloučení odpovědnosti a omezení odpovědnosti stanovená v těchto Podmínkách služby, zůstanou zachována.

 

POLITIKA NÁHRADY

Nákup produktu nebo služby nebo lístku na akci může nebo nemusí poskytovat žádnou náhradu. Každý konkrétní produkt, služba, událost nebo kurz stanoví vlastní politiku vrácení peněz.

JINÝ

Zákon o autorských právech v oblasti digitálních tisíciletí z roku 1998 („DMCA“) poskytuje možnost vlastníkům autorských práv, kteří se domnívají, že materiál objevený na internetu porušuje jejich práva podle amerického zákona o autorských právech. Pokud věříte v dobré víře, že materiály hostované Korda Servis s.r.o porušují vaše autorská práva, můžete vy nebo váš agent poslat Korda Servis s.r.o výzvu požadující odstranění materiálu nebo zablokování přístupu k němu. Jakékoli oznámení vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jeho jménem, ​​které nesplňuje požadavky DMCA, se nepovažuje za dostatečné oznámení a nepovažuje se za to, že Korda Servis s.r.o poskytuje skutečnou znalost skutečností nebo okolností, z nichž porušující materiál nebo činy jsou zřejmé. Pokud věříte v dobré víře, že proti vám bylo podáno oznámení o porušení autorských práv, DMCA vám umožňuje zaslat Korda Servis s.r.o protioznámení. Všechna oznámení a protioznámení musí splňovat tehdy platné zákonné požadavky uložené DMCA; podrobnosti viz http://www.loc.gov/copyright. Korda Servis s.r.o  Copyright Agent pro oznámení stížností na porušení autorských práv nebo protioznámení lze dosáhnout následujícím způsobem:

Tato Smlouva je závazná a prospěšná ve prospěch Korda Servis s.r.o a našich příslušných nástupců, nástupců, dědiců a zákonných zástupců. Bez předchozího písemného souhlasu Korda Servis s.r.o nesmí být tato Smlouva ani jakákoli práva podle této Smlouvy postoupena Bez ohledu na výše uvedené může Korda Servis s.r.o volně převádět veškerá práva a povinnosti podle této Smlouvy na jakýkoli přidružený subjekt nebo jakoukoli z jejích plně vlastněných dceřiných společností.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Tyto Podmínky použití se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Kalifornie a jakýkoli spor podléhá závazné arbitráži v Kalifornii. Pokud je jakékoli ustanovení této dohody nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelné, považuje se toto ustanovení za oddělitelné od této dohody a neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

TŘÍDA AKČNÍ VODA

Spory s námi smíte řešit pouze individuálně a nesmějte podat žalobu jako žalobce nebo člen třídy ve třídní, konsolidované nebo reprezentativní žalobě. Třídní rozhodčí řízení, hromadné žaloby, obecné žaloby soukromých zástupců a konsolidace s jinými rozhodčími nejsou povoleny.

 

Rozhodce nesmí sjednotit více než nároky jedné osoby a nesmí jinak předsedat jakékoli formě skupinového nebo reprezentativního řízení nebo nároků (jako je hromadná žaloba, konsolidovaná žaloba nebo obecná žaloba soukromého zástupce), pokud se všechny příslušné strany výslovně nedohodnou tedy po zahájení rozhodčího řízení.

 

ODDĚLITELNOST

Pokud bude jakákoli klauzule v rámci tohoto ustanovení (jiná než výše uvedená doložka o upuštění od kolektivní žaloby) shledána nezákonnou nebo nevynutitelnou, bude tato klauzule od tohoto ustanovení oddělena a zbývající část tohoto ustanovení bude mít plnou platnost a účinnost. Pokud bude shledáno, že ustanovení o výjimce z hromadné žaloby je nezákonné nebo nevynutitelné, bude celé toto ustanovení nevynutitelné a spor bude rozhodnut soudem.